Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

En construcció...

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu és un òrgan consultiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu efectuar una tasca d'anàlisi i d'avaluació del sistema educatiu d'àmbit no universitari.